กองทัพภาคที่ 3
ศูนย์การศึกษา
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ยินดีให้บริการ

ผู้บังคับบัญชา ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พ.อ.อดิเรก  ศรีอำไพวราภรณ์

หัวหน้าแผนกศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
:


รู้จักเรา

ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วิสัยทัศน์

ศูนย์การศึกษา ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เป็นศูนย์ที่มุ่งพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนทางการศึกษา ให้กับกำลังพล และครอบครัว

พันธกิจ

มุ่งเน้นที่จะพัฒนาและส่งเสริมความรู้และยกระดับการศึกษาของกำลังพล และครอบครัวเข้าสู่เป้าหมาย องค์กรแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์

1. เป็นศูนย์กลางข้อมูลการศึกษา แนะแนวทบทวน ความรู้ให้กับกำลังพลทั้งก่อนเข้ารับการศึกษา และห้วงเวลาที่เหมาะสม
2. เป็นศูนย์ในการสนับสนุนส่งเสริมการยกระดับการศึกษาของกำลังพลทุกระดับชั้น ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา
3. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆ ให้กำลังพล และครอบครัวมาใช้บริการได้อย่างสะดวก
4. เป็นศูนย์ในการสนับสนุนการเรียนรู้วิชาการ นอกหลักสูตรของ ทบ. ส่งเสริม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ นำไปสู่การประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งสนับสนุน การวิจัย พัฒนา ด้วยความรู้ และวิทยาการใหม่ตลอดเวลา
5. สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ให้บริการ INTERNET แก่กำลังพล และครอบครัว
6. เป็นศูนย์ที่สนับสนุนให้กำลังพล และครอบครัวของ ทภ.3 เกิดความรู้โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning ganization)

กิจกรรม ทั้งหมด

ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ส่งเสริมการศึกษาทางวิชาการ

22 พ.ค. 2018
การประกวดผลงานการจัดการความรู้ กิจกรรมติดดาวผลงานการจัดการความรู้คุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561

ส่งเสริมการศึกษาของกำลังพล

22 มิ.ย. 2018
การปฐมนิเทศให้กับทหารกองประจำการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

12 ก.พ. 2018
โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับกำลังพล ครั้งที่ 14

ส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพกำลังพล

11 พ.ค. 2018
การฝึกอบรมครูฝึกวิชาชีพ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง รุ่นที่ 2

ส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ

29 ก.ย. 2017
สัปดาห์การจัดการความรู้ KM บชร.3

ส่งเสริมการศึกษาของบุตรหลานกำลังพล

4 มี.ค. 2018
การส่งเสริมการศึกษาของบุตรหลานกำลังพล ประจำปีงบประมาณ 2561

ค้นหาเอกสาร ทั้งหมด

ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

บุคลากร

ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พ.ท.หญิง จิตลาวัณย์ ระวีศรี

หัวหน้าส่วนบริการสื่อความรู้ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ส่วนบริการสื่อความรู้ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ส.ท.ชูศักดิ์ สว่างไสว

นายสิบประจำส่วนบริการสื่อความรู้ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ส่วนบริการสื่อความรู้ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

น.ส.ธนาภา พูเอี่ยม

บรรณารักษ์ห้องสมุดศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ส่วนบริการสื่อความรู้ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พ.อ.กฤษณ์ กิตยาธิวัฒน์

หัวหน้า บก.ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

บก.ศูนย์การศึกษา ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ร.ต.ชัชชัย พุ่มโพธิ์

นายทหารธุรการศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

บก.ศูนย์การศึกษา ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จ.ส.ท.สราวุธ พูลคล้าย

นายสิบธุรการศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

บก.ศูนย์การศึกษา ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พ.อ.อดิเรก ศรีอำไพวราภรณ์

หัวหน้าส่วนส่งเสริมความรู้ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ส่วนส่งเสริมบำรุง ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ส.อ.จิรายุภณ ไชยสมบูรณ์

นายสิบส่วนส่งเสริมความรู้ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ส่วนส่งเสริมบำรุง ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นางศิริพร เพียรเกตุกิจ

เสมียนส่วนส่งเสริมความรู้ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ส่วนส่งเสริมบำรุง ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

แจ้งปัญหา

ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ค้นหาข้อมูล แจ้งปัญหา

กรุณาระบุข้อมูล

กระทู้ แจ้งปัญหา


แจ้งปัญหา

ผู้โพส :
กรุณาระบุข้อมูล
ข้อความ :
กรุณาระบุข้อมูล
Email :
กรุณาระบุข้อมูลข้อมูลไม่ถูกต้อง
|