ค้นหาข้อมูล กิจกรรม

กรุณาระบุข้อมูล

ค้นหาข้อมูล กิจกรรม

กรุณาระบุข้อมูลกรุณาระบุข้อมูล

กิจกรรม

สัปดาห์การจัดการความรู้ KM บชร.3

29 ก.ย. 2017บชร.3 จัดกิจกรรม สัปดาห์การจัดการความรู้ KM ให้กับกำลังพลภายในหน่วย เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน มีการนำเสนอบอร์ดการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วย และการจัดประกวด การนำเสนอคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยผ่านเวที โดยมีคณะกรรมการ ในการตัดสินคะแนน นำโดย พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.3, พ.อ.วิชาญ ศรีภัทรางกูร ผบ.ศคบ.บชร.3, พ.อ.วิษณุ วิจิตรพงษา รอง.เสธ.บชร.3 และกรรมการรับเชิญพิเศษ พ.ท.หญิง ดร.มลฤดี โภคศิริ คณะกรรมการการจัดการความรู้ ทภ.3 เพื่อค้นหาผลงานการจัดการความรู้ที่ดีเยี่ยม และสามารถนำสู่การประกวดภายนอกหน่วยต่อไปได้ กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.3 เป็นประธานเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก


หน่วย นขต.ทภ.3 ได้รับรางวัลภูมิปัญญานักรบไทย

20 ก.ย. 2017หน่วย นขต.ทภ.3 นำโดย รพ.ค่ายกาวิละ, รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี, กองพันทหารช่างที่ 8, กรมทหารราบที่ 17 เป็นการพัฒนาความรู้ทำให้เกิดนวัตกรรมและการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ สโมสรทหารบกวิภาวดี จ.กรุงเทพมหานคร


การจัดการความรู้ KM บชร.3

06 ก.ย. 2017บชร.3 จัดกิจกรรม การจัดการความรู้ KM ให้กับกำลังพลภายในหน่วย เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และต่อยอดสู่งานคุณภาพ PDCA Plan- Do -Check- Act โดยมี พ.ท.วิษณุ วิจิตรพงษาโต รองเสนาธิการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นประธาน, พ.ท.หญิง ดร.มลฤดี โภคศิริ เป็นวิทยากรในการอบรม เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 0900-1200 ณ ศูนย์การเรียนรู้ พัน.สร.23 บชร.3


การจัดการความรู้ KM ร้อย.บก.ช.พัน.4

05 พ.ค. 2017ร้อย.บก.ช.พัน.4 จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM ให้กับกำลังพลภายในหน่วย เพื่อจัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน จำนวน 250 นาย เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 60 ณ ห้องเรียน ร้อย.บก.ช.พัน.4 ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์


ดำเนินการนิเทศ และติดตามผลการจัดการความรู้ KM หน่วย นขต.ทภ.3

25 เม.ย. 2017คณะกรรมการนิเทศ ปรึกษา ติดตามและประเมินผล การจัดการความรู้ ทภ.3 ดำเนินการนิเทศหน่วย นขต.ทภ.3 (มทบ.310) ในเขตพื้นที่ จ.ตาก โดยหน่วยที่รับการนิเทศให้การต้อนรับคณะเป็นอย่างดีเยี่ยม มีการเรียนรู้ KM ของกำลังพลที่ปฏิบัติงานจริงๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีในการเรียนรู้แลกเปลี่ยน รวมถึงการมองหา Best Practice ในแต่ละพื้นที่ เพื่อการพัฒนาสู่การเรียนรู้และการวางแผนงานการจัดการความรู้ KM ต่อไป เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 60 ณ หน่วย นขต.ทภ.3 (พล.ร.4, ร.4 พัน 3, บชร.3, พล.พัฒนาที่ 3) จ.พิษณุโลก


ดำเนินการนิเทศ และติดตามผลการจัดการความรู้ KM หน่วย นขต.ทภ.3

25 เม.ย. 2017คณะกรรมการนิเทศ ปรึกษา ติดตามและประเมินผล การจัดการความรู้ ทภ.3 ดำเนินการนิเทศหน่วย นขต.ทภ.3 (พล.ร.4, ร.4 พัน 3, บชร.3, พล.พัฒนาที่ 3) ในเขตพื้นที่ จ.พิษณุโลก โดยหน่วยที่รับการนิเทศให้การต้อนรับคณะเป็นอย่างดีเยี่ยม มีการเรียนรู้ KM ของกำลังพลที่ปฏิบัติงานจริงๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีในการเรียนรู้แลกเปลี่ยน รวมถึงการมองหา Best Practice ในแต่ละพื้นที่ เพื่อการพัฒนาสู่การเรียนรู้และการวางแผนงานการจัดการความรู้ KM ต่อไป เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 60 ณ หน่วย นขต.ทภ.3 (พล.ร.4, ร.4 พัน 3, บชร.3, พล.พัฒนาที่ 3) จ.พิษณุโลก


การจัดการความรู้ KM บก.ร.14,ร้อย.นขต.ร.14

25 เม.ย. 2017บก.ร.14,ร้อย.นขต.ร.14 จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM ให้กับกำลังพลภายในหน่วย เพื่อจัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน โดย ร.ท.เวชยันต์ บ่อเงิน ผบ.มว.รวป.ร้อย.บก.ร.14 รักษาราชการแทน ฝอ.1 ร.14 ชี้แจงและบรรยาย เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 60 เวลา 1000 ณ ร.14 ค่ายวชิรปราการ จ.ตาก


การจัดการความรู้ KM มทบ.37

24 เม.ย. 2017มทบ.37 จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM ให้กับกำลังพลภายในหน่วย เพื่อจัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน จำนวน 58 นาย โดย เสธ.มทบ.37 เป็นประธานเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 60 ณ มทบ. 37 ค่ายเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย


การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ การจัดการความรู้ KM ทภ.3 ของหน่วย ขนต.ทภ.3

21 เม.ย. 2017คณะกรรมการการจัดการความรู้ KM ทภ.3 ได้เตรียมการเยี่ยม เพื่อให้มีประสิทธิภาพ โดยเป็นหน่วยแรกของกองทัพบก ที่มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้ KM ซึ่งการนิเทศครั้งนี้ เพื่อเยี่ยมชมผลงานและให้คำแนะนำ ร่วมถึงปรึกษาแบบกัลยาณมิตรเพื่อร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีขีดความสามารถสูงของ ทบ.


การจัดการความรู้ KM มทบ.32 ร่วมกับ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

21 เม.ย. 2017มทบ.32 ร่วมกับ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM ให้กับกำลังพลภายในหน่วย เพื่อจัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน (ในลักษณะกลุ่มย่อย) โดยได้จัดตั้งกลุ่ม line เพื่อตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำ KM เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 60 ณ มทบ. 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง


ข้อมูลที่ 1 ถึงข้อมูลที่ 10 มีทั้งหมด 52 ข้อมูล