ค้นหาข้อมูล คำสั่ง

กรุณาระบุข้อมูล

คำสั่ง ทั้งหมด

วันที่

หัวข้อ

26 มี.ค. 2018 การรับสมัครนายทหารสัญญาบัตรเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 97
08 ก.ย. 2017 กกพ.ทภ.3 ที่ กห 0483/กกพ.4241 วันที่ 31 พ.ค. 60 เรื่อง สรุปผลการประเมินภาวะผู้นำของผู้บริหารศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
08 ก.ย. 2017 กกพ.ทภ.3 ที่ กห 0483/กกพ.5083 วันที่ 20 ต.ค.59 เรื่อง การกำหนดแผนตารางตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
08 ก.ย. 2017 โครงสร้างการจัดศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2560
08 ก.ย. 2017 กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห 0401/5115 วันที่ 17 ก.พ. 53 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อศูนย์การศึกษา
07 ก.ย. 2017 คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 597/2538 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์จัดการศึกษานอกโรงเรียน กองทัพภาคที่ 3
07 ก.ย. 2017 คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 431/2538 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์จัดการศึกษานอกโรงเรียน กองทัพภาคที่ 3
26 พ.ค. 1998 คำสั่งกองทัพภาคที่ 3 ที่ 413/2551 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์การศึกษาประจำพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3
ข้อมูลที่ 1 ถึงข้อมูลที่ 8 มีทั้งหมด 8 ข้อมูล