ค้นหาข้อมูล เอกสาร

กรุณาระบุข้อมูล
รายละเอียดหลักสูตรด้านภาษาตามแผนการศึกษา ประจำปี 2562 ของ ยศ.ทบ.
1.หลักสูตรภาษาอังกฤษ - หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนายทหารประทวน - หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน - หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียน - หลักสูตรภาษอังกฤษสำหรับผู้บริหาร
2.หลักสูตรภาษาประเทศเพื่อนบ้านและท้องถิ่น
3.หลักสูตรภาษาอื่นๆ ตามนโยบายของ ทบ.
4.บัญชีเสนอความต้องการที่นั่งศึกษาหลักสูตรภาษาของ ยศ.ทบ. ประจำปี 2561
1016-060960-หลักสูตรด้านภาษาตามแผนการศึกษา ประจำปี 2562 ของ ยศ.ทบ.