ค้นหาข้อมูล เอกสาร

กรุณาระบุข้อมูล
กองทัพภาคที่ 3 สำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตรข้าราชการ และลูกจ้าง ทบ. ในพื้นที่ ทภ.3 ประจำปี 2561
1.ยศ.ทบ. ให้หน่วยสำรวจความต้องการของบุตรข้าราชการและลูกจ้าง ทภ.3 ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการสงเคราะห์การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ ณ สถาบันการศึกษาของรัฐ
2.เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการในการเข้าร่วมโครงการสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อฯ และดำเนินการจัดเปิดการแนะแนวให้บุตรของกำลังพล และลูกจ้างของ ทภ.3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1544-130960-สำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตรข้าราชการ 2561