ค้นหาข้อมูล เอกสาร

กรุณาระบุข้อมูล
การรายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560
1.กพ.ทบ.ให้หน่วยเร่งรัดดำเนินกิจกรรมตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2560 และรายงานผลการดำเนินการให้ ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.) ภายใน 30 ก.ย.60
2.ข้อเท็จจริง
3.เพื่อให้การดำเนินการจัดการความรู้ของ ทภ.3 ประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1106-140960-การรายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560  1259-150960-ตัวอย่าง-การรายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560