ค้นหาข้อมูล เอกสาร

กรุณาระบุข้อมูล
คำสั่งกองทัพบก ที่ 140/2550 เรื่อง ให้หน่วยเปิดการศึกษาภาษาประเทศใกล้เคียง และภาษาท้องถิ่น
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง คำสั่ง ทบ. ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดการศึกษาภาษาประเทศใกล้เคียง และภาษาท้องถิ่นของหน่วย ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงให้ยกเลิก คำสั่ง ทบ. ที่ 498/2538 ลง 16 ส.ค. 38 และให้ใช้คำสั่ง ทบ.ฉบับนี้แทน 1.วัตถุประสงค์ 2.ความรับผิดชอบ 3.ภาษาที่เปิดการศึกษา 4.หลักสูตรการศึกษา 5.ผู้เข้ารับการศึกษา 6.ครูผู้สอน และเอกสารตำรา 7.การสนับสนุน 8.การรายงานผลการศึกษา 9.การกำกับดูแล
1325-021060-ให้หน่วยเปิดการศึกษาภาษาประเทศใกล้เคียงและภาษาท้องถิ่น