ตามที่ ผบ.ทบ.ได้กรุณาอนุมัติโครงการอ่านเพื่อความเป็นทหารมืออาชีพ
โดยกำหนดให้ใช้เนื้อหาของหนังสือในโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการสอบเลื่อนฐานะ การสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ
และการสอบประเมินผลตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา

วิธีการใช้งาน
1. กดปุ่ม "ตกลง" เพื่อใช้งานระบบ E-Book ได้โดยอัตโนมัติ
2. กรณีที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อ้างถึง หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/3219 ลง 23 สิงหาคม 2560