ค้นหาข้อมูล คู่มือการปฏิบัติงาน

กรุณาระบุข้อมูล

คู่มือการปฏิบัติงาน

วันที่

หัวข้อ

18 ก.ย. 2017 คู่มือการปฏิบัติงาน การของบประมาณการกำลังพลประจำปีงบประมาณ มทบ.38
18 ก.ย. 2017 คู่มือการปฏิบัติงาน การขออนุมัติลาศึกษานอกเวลาราชการ มทบ.38
18 ก.ย. 2017 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดกองรักษาการณ์พระตำหนักธงน้อยในพื้นที่จังหวัดน่าน มทบ.38
18 ก.ย. 2017 คู่มือการปฏิบัติงาน การทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี มทบ.38
18 ก.ย. 2017 คู่มือการปฏิบัติงาน การประเมินค่าการปฏิบัติงานกำลังพล มทบ.38
18 ก.ย. 2017 คู่มือการปฏิบัติงาน การปรับย้ายนายทหารชั้นประทวน นายทหารสัญญาบัตร มทบ.38
18 ก.ย. 2017 คู่มือการปฏิบัติงาน การพิจารณาบำเหน็จประจำปี มทบ.38
18 ก.ย. 2017 คู่มือการปฏิบัติงาน การสั่งให้พักราชการนายทหารชั้นประทวน มทบ.38
ข้อมูลที่ 1 ถึงข้อมูลที่ 8 มีทั้งหมด 8 ข้อมูล