กองทัพภาคที่ 3
ศูนย์การศึกษา
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ยินดีให้บริการ

ผู้บังคับบัญชา ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พ.อ.อดิเรก  ศรีอำไพวราภรณ์

หัวหน้าแผนกศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
:


รู้จักเรา

ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วิสัยทัศน์

ศูนย์การศึกษา ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เป็นศูนย์ที่มุ่งพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนทางการศึกษา ให้กับกำลังพล และครอบครัว

พันธกิจ

มุ่งเน้นที่จะพัฒนาและส่งเสริมความรู้และยกระดับการศึกษาของกำลังพล และครอบครัวเข้าสู่เป้าหมาย องค์กรแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์

1. เป็นศูนย์กลางข้อมูลการศึกษา แนะแนวทบทวน ความรู้ให้กับกำลังพลทั้งก่อนเข้ารับการศึกษา และห้วงเวลาที่เหมาะสม
2. เป็นศูนย์ในการสนับสนุนส่งเสริมการยกระดับการศึกษาของกำลังพลทุกระดับชั้น ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา
3. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆ ให้กำลังพล และครอบครัวมาใช้บริการได้อย่างสะดวก
4. เป็นศูนย์ในการสนับสนุนการเรียนรู้วิชาการ นอกหลักสูตรของ ทบ. ส่งเสริม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ นำไปสู่การประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งสนับสนุน การวิจัย พัฒนา ด้วยความรู้ และวิทยาการใหม่ตลอดเวลา
5. สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ให้บริการ INTERNET แก่กำลังพล และครอบครัว
6. เป็นศูนย์ที่สนับสนุนให้กำลังพล และครอบครัวของ ทภ.3 เกิดความรู้โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning ganization)

กิจกรรม ทั้งหมด

ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ส่งเสริมการศึกษาทางวิชาการ

07 ก.ย. 2017
กองทัพภาคที่ 3 ชมเชยกำลังพลที่มีผลการศึกษาดีเด่น

ส่งเสริมการศึกษาของกำลังพล

16 ก.ย. 2017
ตรวจเยี่ยมการสอบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ


ส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพกำลังพล

13 ม.ค. 2017
ดูพื้นที่เพื่อเตรียมกิจกรรมโครงการ ทภ.3

ส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ

29 ก.ย. 2017
สัปดาห์การจัดการความรู้ KM บชร.3

ส่งเสริมการศึกษาของบุตรหลานกำลังพล


ค้นหาเอกสาร ทั้งหมด

ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

บุคลากร

ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พ.ท.หญิง จิตลาวัณย์ ระวีศรี

หัวหน้าส่วนบริการสื่อความรู้ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ส่วนบริการสื่อความรู้ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ส.ท.ชูศักดิ์ สว่างไสว

นายสิบประจำส่วนบริการสื่อความรู้ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ส่วนบริการสื่อความรู้ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

น.ส.ธนาภา พูเอี่ยม

บรรณารักษ์ห้องสมุดศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ส่วนบริการสื่อความรู้ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พ.อ.กฤษณ์ กิตยาธิวัฒน์

หัวหน้า บก.ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

บก.ศูนย์การศึกษา ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ร.ต.ชัชชัย พุ่มโพธิ์

นายทหารธุรการศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

บก.ศูนย์การศึกษา ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จ.ส.ท.สราวุธ พูลคล้าย

นายสิบธุรการศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

บก.ศูนย์การศึกษา ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พ.อ.อดิเรก ศรีอำไพวราภรณ์

หัวหน้าส่วนส่งเสริมความรู้ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ส่วนส่งเสริมบำรุง ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ส.อ.จิรายุภณ ไชยสมบูรณ์

นายสิบส่วนส่งเสริมความรู้ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ส่วนส่งเสริมบำรุง ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นางศิริพร เพียรเกตุกิจ

เสมียนส่วนส่งเสริมความรู้ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ส่วนส่งเสริมบำรุง ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

แจ้งปัญหา

ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ค้นหาข้อมูล แจ้งปัญหา

กรุณาระบุข้อมูล

กระทู้ แจ้งปัญหา


แจ้งปัญหา

ผู้โพส :
กรุณาระบุข้อมูล
ข้อความ :
กรุณาระบุข้อมูล
Email :
กรุณาระบุข้อมูลข้อมูลไม่ถูกต้อง
|