ค้นหาข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์

กรุณาระบุข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

ชื่อแผนก

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก

หมายเลขแฟกซ์

ตู้กลางอัตโนมัติ 055-245-070 ถึง 9 055-245-070 ถึง 9 -
บก.ทภ.3 73330 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73330 73330
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 73009 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73009 055-251-130
ฝทพ.ศปก.ทภ.3 73920 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73920 -
กรม ทพ.31 303 1923 053-771-500 -
กรม ทพ.32 71275 054-750-638 302 2464
กรม ทพ.33 74032, 74135 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 74032, 74135 055-245-046 ต่อ 74135
กรม ทพ.35 - 055-713-502 -
กรม ทพ.36 053-681-779 ต่อ 101 053-681-779 053-681-779
ส.พัน.23 74080 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 74080 -
ข้อมูลที่ 1 ถึงข้อมูลที่ 10 มีทั้งหมด 48 ข้อมูล